//Comisia Europeana a publicat RECOMANDAREA CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2019

Comisia Europeana a publicat RECOMANDAREA CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2019

Pe data de 5 iunie 2019, Comisia Europeana a publicat RECOMANDAREA CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2019.

Printre principalele recomandari pentru perioada 2019 – 2020 pentru România, se regasesc la punctul 3 și câteva aspecte ce vizează domeniul social:

“Să amelioreze calitatea și caracterul incluziv al educației, în special pentru romi și alte grupuri defavorizate. Să asigure îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, în special prin sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și formării profesionale și a învățământului superior. Să sporească acoperirea și calitatea serviciilor sociale și să finalizeze reforma venitului minim de incluziune. Să îmbunătățească funcționarea dialogului social. Să asigure stabilirea salariului minim pe baza unor criterii obiective, compatibile cu crearea de locuri de muncă și cu competitivitatea. Să îmbunătățească accesul la asistență medicală și eficiența sectorului sănătății din punctul de vedere al costurilor, inclusiv prin favorizarea tratamentului ambulatoriu.”

Textul integral poate fi consultat aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-romania_ro.pdf

De asemenea, anexa D a Documentului  de Lucru al Serviciilor ComisieiRaportul de țară din 2019 privind România, care însoţeşte documentul sus menționat prevede următoarele recomandări vis-a vis de atingerea Obiectivului de politică 4: O Europă mai socială – Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale:

Cu privire la piața forței de muncă, s-au identificat “nevoile de investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în domeniul pieței forței de muncă, anticiparea nevoilor în materie de competențe și sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii și, în special:

 • pentru a îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, printr-o mai bună integrare cu educația și serviciile sociale, astfel încât să se ofere asistență personalizată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • pentru a consolida și a sprijini antreprenoriatul social și economia socială;
 • pentru a sprijini îmbunătățirea condițiilor de muncă, oferirea de programe de lucru flexibile și pentru a asigura capacitatea de inserție profesională a persoanelor cu dizabilități și a lucrătorilor în vârstă;
 • pentru a crea sisteme solide de anticipare a competențelor și a pune în aplicare măsuri bine definite de perfecționare și reconversie profesională care să răspundă necesităților pieței forței de muncă; pentru a consolida participarea la educația adulților, în colaborare cu părțile interesate relevante, și pentru a dezvolta servicii de orientare pe tot parcursul vieții care să încurajeze tranziția profesională;
 • pentru a aborda penuriile pieței forței de muncă locale și regionale și migrația forței de muncă prin îmbunătățirea măsurilor privind mobilitatea internă și prin sprijinirea noilor tipuri de întreprinderi care răspund oportunităților economice locale.”

Cu privire la sistemul de învățământ, s-au identificat “nevoile de investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a îmbunătăți calitatea, eficacitatea și relevanța pentru piața forței de muncă a sistemelor de educație și formare; pentru a promova accesul egal la educația favorabilă incluziunii și la învățarea pe tot parcursul vieții și, în special:

 • pentru a îmbunătăți accesibilitatea, calitatea și caracterul abordabil, din punct de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
 • pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate pe elev pentru copiii expuși riscului și a unor programe flexibile de tip „a doua șansă”, alături de consiliere relevantă și orientare profesională; pentru a îmbunătăți competențele cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția cuvenită copiilor din grupurile vulnerabile;
 • pentru a îmbunătăți accesul la educație favorabilă incluziunii de calitate, în unități mixte, în special pentru romi, elevii cu handicap și în zonele rurale, inclusiv la infrastructura aferentă;
 • pentru a ameliora calitatea educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze la evoluțiile de pe piața forței de muncă, inclusiv a formărilor necesare și a furnizării de echipamente;
 • pentru a îmbunătăți relevanța pe piața forței de muncă a învățământului terțiar, în special în cazul profesiilor pentru care există o cerere mare pe piața forței de muncă, inclusiv a acțiunilor de formare comune și a stagiilor de practică în societățile comerciale;
 • pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și tehnologii de predare inovatoare și eficace.”

Cu privire la serviciile sociale și de asistență medicală, s-au identificat “nevoile de investiții cu un rang înalt de prioritate pentru a favoriza incluziunea activă, pentru a promova integrarea socioeconomică a comunității rome, pentru a consolida accesul la servicii de calitate, pentru a aborda problema deprivării materiale și pentru a investi în locuințe, asistență medicală și infrastructura de îngrijire pe termen lung și, în special:

 • pentru a dezvolta și consolida serviciile personalizate integrate, în special în zonele marginalizate; pentru a iniția măsuri specifice care să sprijine copiii expuși riscului de sărăcie și de excluziune socială;
 • pentru a ameliora calitatea și disponibilitatea serviciilor sociale și pentru a elabora abordări personalizate în funcție de specificul fiecărei familii;
 • pentru a îmbunătăți accesul comunității rome la servicii de sprijin integrat și la servicii de bază; · pentru a sprijini perfecționarea lucrătorilor din sectoarele social, de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung și pentru a combate disparitățile teritoriale;
 • pentru a sprijini dezinstituționalizarea copiilor și adulților cu dizabilități, inclusiv prin cursuri de formare, servicii și infrastructură corespunzătoare;
 • pentru a dezvolta, în mod cuprinzător, serviciile și infrastructura pentru locuințele sociale destinate grupurilor vulnerabile, astfel încât să se reducă segregarea teritorială, inclusiv prin proiecte de reabilitare urbană;
 • pentru a aborda problema deprivării materiale prin acordrea de asistență alimentară și materială de bază celor mai defavorizate persoane;
 • pentru a crește accesul la servicii primare de sănătate și de prevenire; pentru a dezvolta asistența medicală ambulatorie și soluțiile de e-sănătate, în special la nivel de comunitate și pentru grupurile vulnerabile; pentru a sprijini infrastructura de sănătate, punând accentul pe centrele de asistență medicală primară/ambulatorie și de îngrijire intermediară;
 • pentru a dezvolta serviciile și infrastructura de îngrijire la domiciliu, de îngrijire pe termen lung și de îngrijire comunitară, în special pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu dizabilități; pentru a sprijini adoptarea unor măsuri naționale eficace în materie de îmbătrânire activă.

Textul integral poate fi consultat aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_ro.pdf

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/index_ro

2019-06-19T11:09:58+00:00